Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Ảnh hưởng của việc cho ăn thức ăn tinh mức cao trong khẩu phần đến một số đặc điểm hoá sinh của dịch dạ cỏ cừu Phan Rang
Tạp chí:
ISSN: 978 - 604 - 924 - 767 - 5
Tên tạp chí Kỷ yếu Hội nghị Khoa học Chăn nuôi - Thú y toàn quốc (AVS2023)
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 362-369
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long, Lê Trần Hoàn, Lê Đức Thạo, Ngô Mậu Dũng, Võ Thị Minh Tâm, Đinh Văn Dũng, Bùi Văn Lợi, Trần Quang Vui, Nguyễn Xuân Bả
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://drive.google.com/file/d/1xDDpPC1uuUdQ0uBvyj5vKcZuCyu2OgYx/view