Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: The effects of infectious dosages on endogenous phage and the excretion of Eimeria tenella oocysts of infected chicken
Tạp chí:
ISSN: 2629-9968
Tên tạp chí Veterinary Integrative Sciences (2629-9968)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CHIANG MAI UNIVERSITY - FACULTY OF VETERINARY MEDICINE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 22
Số: 1
Trang: 161-170
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chính), Lê Đình Phùng, Nguyễn Thị Hoa, Nguyễn Thị Thùy
File đính kèm:
  1. 40__2024_Dosage_Eimeria.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://he02.tci-thaijo.org/index.php/vis/article/view/264958