Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation of bacteria displaying potent antagonistic activity against fungi causes anthracnose disease in chili
Tạp chí:
ISSN: 1412-033X
Tên tạp chí Biodiversitas (1412-033X, E-ISSN: 2085-4722)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SEBELAS MARET UNIV SURAKARTA
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 24
Số: 9
Trang: 4919-4926
Lĩnh vực: Vi sinh vật học
Tác giả: Trần Thị Ngọc Trâm (Chính), Hoàng Tấn Quảng (Chính), Nguyễn Quang Hoàng Vũ, Phan Thị Thảo Nguyên, Tôn Nữ Minh Thi, Trương Thị Bích Phượng, Phạm Thị Diễm Thi (Chính)
File đính kèm:
  1. 2023__Hoang_Tan_Quang_chung_doi_khang.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://smujo.id/biodiv/article/view/15411