Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Current Plastic Waste Status and Its Leakage at Tam Giang–Cau Hai Lagoon System in Central Vietnam.
Tạp chí:
ISSN: 2413-8851
Tên tạp chí Urban Science
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập: 7
Số: 3
Trang: 89
Lĩnh vực: Khoa học trái đất và khoa học môi trường liên quan khác
Tác giả: Nguyễn Bắc Giang (Chính), Trần Ngọc Tuấn (Chính), Hoàng Công Tín (Chính), Dương Thành Chung, Trần Ngọc Khánh Ni, Ngô Hữu Bình, Dương Thị Nhung, Lê Công Tuấn, Tề Minh Sơn, Nguyễn Trần Bảo Khuyên
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.3390/urbansci7030089