Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Upstream bioprocessing of Spirulina platensis microalgae using rainwater and recycle medium from post-cultivation for C-phycocyanin production
Tạp chí:
ISSN: 1876-1070
Tên tạp chí Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers (1876-1070)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Taylor and Francis Inc.
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 104986
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Hooi Ren Lim (Chính), Kuan Shiong Khoo, Kit Wayne Chew, Yang Tao, Ao Xia, Zengling Ma, Heli Siti Halimatul Munawaroh, Nguyen Duc Huy, Pau Loke Show (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1876107023003152