Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ISOLATION OF AN AGRICULTURAL SOIL AGAROLYTIC FLAVOBACTERIUM SP. AT2 AND ITS AGARASE CHARACTERIZATION
Tạp chí:
ISSN: 1589-1623
Tên tạp chí Applied Ecology and Environmental Research (1589-1623, E-ISSN: 1785-0037)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CORVINUS UNIV BUDAPEST
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 21
Số: 5
Trang: 3911-3922
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Đặng Thị Thanh Hà (Chính), Trịnh Thị Phương Thảo, Lê Thị Kim Thoa, Trần Trung Dũng, Trần Quốc Dung, Trương Thị Phương Lan, Nguyễn Thi Minh Nga, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.aloki.hu/pdf/2105_39113922.pdf