Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Production of extracellular agarase from Priestia megaterium AT7 and evaluation on marine algae hydrolysis
Tạp chí:
ISSN: 0141-0229
Tên tạp chí Enzyme and Microbial Technology (0141-0229, E-ISSN: 1879-0909)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCIENCE INC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 110339
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Dang Thi Thanh Ha (Chính), Le Thi Kim Thoa, Trinh Thi Phuong Thao, Tran Trung Dung, Tran Thi Minh Ha, Trương Thị Phương Lan, Kuan Shiong Khoo, Pau Loke Show (Chính), Nguyễn Đức Huy (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0141022923001473