Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation an agar degradation Bacillus sp. AT6 and preliminary application for seaweed saccharification
Tạp chí:
ISSN: 2310-5380
Tên tạp chí Advancements in Life Sciences (2310-5380)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CENTRE EXCELLENCE MOLECULAR BIOLOGY-CEMB
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí ESCI
Năm đăng: 2023
Tập: 10
Số: 3
Trang: 390-397
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Dang Thi Thanh Ha (Chính), Trinh Thi Phuong Thao, Le Thi Kim Thoa, Tran Trung Dung, Tran Thi Minh Ha, Phan Thi Thuc Quyen, Bui Thi Khuyen, Nguyễn Đức Huy (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://submission.als-journal.com/index.php/ALS/article/view/1667