Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Cloning and characterization of the LvCTL genes encoding C-type lectin from white-leg shrimp (Litopenaeus vannamei)
Tạp chí:
ISSN: 2046-1402
Tên tạp chí F1000Research (2046-1402)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Wiley-Blackwell
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 12
Số: 260
Trang: 1-13
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Trần Vinh Phương (Chính), Nguyễn Xuân Huy, Hoàng Tấn Quảng, Nguyễn Quang Lịch, Trần Nguyên Ngọc, Nguyễn Ngọc Phước, Nguyễn Quang Linh (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://f1000research.com/articles/12-260/v2