Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: United States-China Competition in the Philipiines in the Context of a New World Order
Tạp chí:
ISSN: 2774-1125
Tên tạp chí Thai Journal of East Asian Studies (2774-1125/2730-1435)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Institute of East Asian Studies, Thammasat University, Thailand
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: Vol.27
Số: No.1 January _June 2
Trang: 28-46
Lĩnh vực: Lịch sử thế giới; Lịch sử từng nước, từng vùng; từng khu vực
Tác giả: Trần Thái bảo (Chính), Dương Quang Hiệp (Chính)
File đính kèm:
  1. 258787
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/easttu/article/view/258787