Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Champa Citadels and Ramparts in Quảng Bình, Quảng Trị and Thừa Thiên Huế, within the General System of Champa Citadels and Ramparts in Central Việt Nam
Tạp chí:
ISSN: 2634-176X
Tên tạp chí Journal of Buddhist and Hindu Art, Architecture and Archaeology of Ancient to Premodern Southeast Asia (2634176X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản University of London
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: Volume 2 (2023)
Số: 3
Trang: 1-41
Lĩnh vực: LỊCH SỬ VÀ KHẢO CỔ HỌC
Tác giả: Nguyễn Văn Quảng (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://eprints.soas.ac.uk/40131/1/Pratu_v2_2021-23_a3 Nguyen Van Quang.pdf