Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Using black soldier fly larvae as feed for Thai frog (Rana rugosa Temminck and Schlegel, 1838) – Preliminary study of the effect on production parameters
Tạp chí:
ISSN: 0792-156X, E-ISSN:0792-156X
Tên tạp chí Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh (0792-156X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập: 75
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Võ Đức Nghĩa (Chính), Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: doi:10.46989/001c.89421