Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Can goat rearing create sustainable benefits for smallholder producers in developing countries? An exploratory story of Laos
Tạp chí:
ISSN: SAADC2023
Tên tạp chí International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 83
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Bùi Thị Nga, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Nguyễn Thị Mùi, Ngô Thị KIm Cúc, Ngô Thị Lệ Quyên, Nam Hoang, Emilio Morales, Nguyễn Viết Đôn, Luisa Olmo, Stephen Walkden-Brown
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php