Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Growth and reproductive performance of Phan Rang sheep raised in Ninh Thuan province, South Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: SAADC2023
Tên tạp chí International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 159
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chính), Lê Trần Hoàn, Nguyễn Thị Mùi, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long, Đinh Văn Dũng, Bùi Văn Lợi, Ngô Mậu Dũng, Nguyễn Xuân Bả
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php