Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Characteristics of the goat meat consumers in Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: SAADC2023
Tên tạp chí International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 187
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Thị Mùi, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Lê Văn Nam, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long, Lê Trần Hoàn, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Nam Hoang
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php