Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vietnamese Goat Market: Insight from goat meat restaurant owners’ survey
Tạp chí:
ISSN: SAADC2023
Tên tạp chí International Conference on Sustainable Animal Agriculture for Developing Countries
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang: 185
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Lê Văn Nam, Nguyễn Hữu Văn, Nguyễn Xuân Bả, Nguyễn Thị Mùi, Phạm Hoàng Sơn Hưng, Văn Ngọc Phong, Bùi Thị Nga, Ngô Thị Kim Cúc, Nguyễn Viết Đôn, Nam Hoang
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://saadc2023.nuol.edu.la/index.php