Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Commercial Concentrate Supplementation in Phan Rang Sheep Diets: Effects on Digestibility Traits, Growth and Carcass Performance
Tạp chí:
ISSN: 2307-8316
Tên tạp chí Advances in Animal and Veterinary Sciences (2309-3331, E-ISSN: 2307-8316)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản NEXUS ACADEMIC PUBLISHERS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2024
Tập: 12
Số: 1
Trang: DOI | https://dx.doi
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Nguyễn Hữu Văn (Chính), Nguyễn Thị Mùi, Đinh Văn Dũng, Văn Ngọc Phong, Trần Ngọc Long, Lê Trần Hoàn, Lê Đức Thạo, Võ Thị Minh Tâm, Ngô Mậu Dũng, Bùi Văn Lợi, Nguyễn Xuân Bả, Tôn Nữ Minh Thi, Naoki Nishino
File đính kèm:
  1. Nguyen_Huu_Van_et_al_2023_(1702705218AAVS_12_1_1-8).pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.1.1.8