Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thiết kế thí nghiệm ảo trên phần mềm Scratch hỗ trợ dạy học mạch nội dung “Thực vật cần gì để sống” môn Khoa học lớp 4
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo Khoa học các bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II, năm 2023
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập: Kỷ yếu hội thảo Khoa
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. Ky_yeu_hoi_thao_CBT_final_15.pdf
Thuộc đề tài: 0