Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thực trạng và giải pháp sử dụng hiệu quả phim tình huống dạy học trong môn Tự nhiên và Xã hội lớp 3
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo Khoa học các bộ trẻ các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng lần thứ II, năm 2023
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập: Kỷ yếu hội thảo Khoa
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. Ky_yeu_hoi_thao_CBT_final_40.pdf
Thuộc đề tài: 0