Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Factors affecting the readiness of primary school teachers in implementing STEM education in some Vietnam central provinces
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí International Conference on Innovation in Learning Instruction and Teacher Education 3 Digital transformation in education: perception, action and prospect Hanoi, 9 - 10 Dec 2023
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập: International Confer
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính), Phan Đức Duy, Nguyễn Thị Diệu Phương
File đính kèm:
  1. ILITE2023_Full_Abstract_booklet_final.pdf
Thuộc đề tài: 0