Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Thiết kế thí nghiệm ảo để dạy học mạch nội dung “nhu cầu sống của động vật” trong môn Khoa học lớp 4
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Kỷ yếu hội thảo Khoa học Quốc gia với chủ đề: “Phát triển năng lực giáo viên trong bối cảnh chuyển đổi số” được tổ chức tại Trường Đại học Tây Nguyên.
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập: Kỷ yếu hội thảo Khoa
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KHOA HỌC GIÁO DỤC
Tác giả: Dương Thị Minh Hoàng (Chính)
File đính kèm:
  1. minhchung_Hthao_TayNguyen.png
Thuộc đề tài: 0