Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effects of Heat Stress on Histomorphology and Tight Junction Genes Expression in the Cecum of Broiler Chicken
Tạp chí:
ISSN: 2307-8316
Tên tạp chí Advances in Animal and Veterinary Sciences (2309-3331, E-ISSN: 2307-8316)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản NEXUS ACADEMIC PUBLISHERS
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2023
Tập: 12
Số: 1
Trang: 56-61
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Hồ Thị Dung (Chính), Nguyễn Văn Chào, Nguyễn Thị Hoa, Lê Đình Phùng, Trần Thị Na, Nguyễn Thị Thùy, Trần Nguyên Thảo, Phạm Hoàng Sơn Hưng (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.17582/journal.aavs/2024/12.1.56.61