Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: BIOACTIVE COMPONENTS OF HELICTERES HIRSUTA COLLECTED IN THUA THIEN HUE
Tạp chí:
ISSN: 0974-6846, 0974-5645
Tên tạp chí Indian Journal of Science and Technology (0974-6846, E-ISSN: 0974-5645)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản INDIAN J SCIENCE & TECHNOLOGY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 16
Số: 44
Trang: 4114-4122
Lĩnh vực: Sinh tin học
Tác giả: Đặng Thanh Long (Chính), Văn Thị Mỹ Lệ, Hoàng Tấn Quảng, Hoàng Thị Ngọc Hân, Tống Thị Huế, Nguyễn Thị Quỳnh Trang
File đính kèm:
  1. IJST-2023-2434.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: file:///C:/Users/Administrator/Downloads/IJST-2023-2434.pdf