Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Neofusicoccum parvum: A NOVEL PATHOGEN SPECIES CAUSING WILTED LEAF AND DIEBACK PETIOLES ON LOTUS (Nelumbo nucifera) IN THUA THIEN HUE, VIETNAM
Tạp chí:
ISSN: pISSN: 2588-1191; eISSN: 2615-9708
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (2588-1191)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 132
Số: 3C
Trang: 51–68
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Thị Kim Hồng (Chính), Hoàng Tấn Quảng, Tram Thi Ngoc Tran, Lan Thuy Tran, Thi Thi Diem Pham
File đính kèm:
  1. 4-_Vu-7275.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: DOI: 10.26459/hueunijard.v132i3C.7275