Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Identification of fungal species associated with chilli fruit disease in North-Central Vietnam
Tạp chí:
ISSN: ISSN:1125-4653, E-ISSN:2239-7264
Tên tạp chí Journal of Plant Pathology (1125-4653, E-ISSN: 2239-7264)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: SINH HỌC
Tác giả: Nguyễn Quang Hoàng Vũ (Chính), Hoàng Tấn Quảng (Chính), Phạm Thị Diễm Thi (Chính), Trần Thúy Lan, Nguyễn Thị Thu Thủy, Trần Thị Ngọc Trâm, Phạm Thị Thu Thanh
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://link.springer.com/epdf/10.1007/s42161-023-01551-6?sharing_token=eqyPr_4kJESzffQx5uqP8_e4RwlQNchNByi7wbcMAY7vMjHv_SN5iG4XNrTxYfqKY5e56M7hg7I6T8ksGk15yYvTDFZsnJ0XUqt76WfAuUyUYYBqp4pJ85uNMzKVA4NCd5UETXsITwReBDIbLtCirgm-sNznzRr4ZmqxE2PllxY=