Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Identification and Characterization of the DREB2C Drought-tolerant Gene in Peanut Cultivar L14 and Genetic Diversity Assessment of Some Peanut Cultivars based on SSR Markers Linked to Drought Tolerance
Tạp chí:
ISSN: 0976-0571
Tên tạp chí Legume Research (0250-5371, E-ISSN: 0976-0571)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản AGRICULTURAL RESEARCH COMMUNICATION CENTRE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: #
Số: #
Trang: #
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Hoàng Kha, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://doi.org/10.18805/LRF-765