Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Influence of partial replacement of fish meal with shrimp head meal or cassava leaf meal, without or with lysine supplementation on growth performance of hybrid catfish (Clarias macrocephalus x C. gariepinus)
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2024
Tập: 36
Số: 2
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Nguyễn Khoa Huy Sơn, Lê Đức Ngoan, Jan Erik LINDBERG
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.lrrd.org/lrrd36/2/3615ndqu.html