Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Effect of Inclusion of Fresh or dried black soldier fly larvae in Diets on Snakehead Fish’s Growth Performance and Chemical Composition (Channa sp.)
Tạp chí:
ISSN: 0792-156X
Tên tạp chí Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh (0792-156X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 76
Số: 1
Trang:
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Hoàng Nghĩa Mạnh (Chính), Trần Thị Thu Sương, Phạm Thị Phương Lan, Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/92338-effect-of-inclusion-of-fresh-or-dried-black-soldier-fly-larvae-in-diets-on-snakehead-fish-s-growth-performance-and-chemical-composition-_channa-sp-_