Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Methionine requirement of the spotted scat Scatophagus argus (Linaeus, 1766) fingerling
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí AACL Bioflux (1844-8143, E-ISSN:1844-9166)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản BIOFLUX PUBLISHING HOUSE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2024
Tập: 1844-9166
Số: 17
Trang: 534-541
Lĩnh vực: Nuôi trồng thuỷ sản
Tác giả: Mạc Như Bình (Chính), Nguyễn Duy Quỳnh Trâm, Nguyễn Thị Thanh Thuỷ, Trương Văn Đàn, Ngô Thị Hương Giang, Nguyễn Khoa Huy Sơn, Trần Thị Thúy Hằng (ts)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://www.bioflux.com.ro/docs/2024.534-541.pdf