Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Apparent digestibility of proximate composition, essential amino acids and energy in full-fat and defatted black soldier fly larvae meal for Asian seabass (Lates calcarifer) fingerlings;
Tạp chí:
ISSN: 0121-3784
Tên tạp chí Livestock Research for Rural Development (0121-3784)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản Centro para la Investigacion en Sistemas Sostenibles de Produccion Agropecuaria
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCOPUS
Năm đăng: 2024
Tập: 36
Số: 3
Trang:
Lĩnh vực: THUỶ SẢN
Tác giả: Nguyễn Duy Quỳnh Trâm (Chính), Lê Đức Ngoan, Phạm Thị Phương Lan (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: http://www.lrrd.org/lrrd36/3/3628ptpt.html