Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ASSESSMENT OF GENETIC VARIATION IN THE POND LOACH MISGURNUS ANGUILLICAUDATUS (CANTOR, 1842), BASED ON COI GENE FRAGMENTS
Tạp chí:
ISSN: 1589-1623
Tên tạp chí Applied Ecology and Environmental Research (1589-1623, E-ISSN: 1785-0037)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CORVINUS UNIV BUDAPEST
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 22
Số: 1
Trang: 933-947
Lĩnh vực: Đa dạng sinh học
Tác giả: Bien Van Quyen, Tran Quoc Dung (Chính), Hoang Tan Quang, Phan Thi Thao Nguyen, Nguyen Tran Trung, Nguyen Duc Huy
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/2201_933947