Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Isolation and Characterization of Antagonistic Bacterial Strains for Biocontrol of Collar Rot (Aspergillus niger) in Groundnut (Arachis hypogaea L.)
Tạp chí:
ISSN: 0125-2625
Tên tạp chí Chiang Mai Journal of Science (0125-2526)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CHIANG MAI UNIV
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 51
Số: 2
Trang: e2024022
Lĩnh vực: Các công nghệ vi sinh vật trong nông nghiệp
Tác giả: Nguyen Thi Minh Nga (Chính), Nguyen Xuan Hieu (Chính), Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Đức Huy, Nguyễn Thị Thu Thủy (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.12982/CMJS.2024.022