Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Khái luận về Lý học Tống Nho
Tạp chí:
ISSN: 2615-9724
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2024
Tập: 133
Số: 6A
Trang: updating
Lĩnh vực: Triết học
Tác giả: Nguyễn Việt Phương (Chính), Dương Xuân Ngọc Hà
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ssh/article/view/7127