Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Identification, Characterization and Expression of Two Transcription Factors MYB44 and WRKY22 from Drought Tolerant Peanut Cultivar L14
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí Applied Biochemistry and Microbiology (0003-6838, E-ISSN: 1608-3024)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản PLEIADES PUBLISHING INC
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 60
Số: 1
Trang: 26–37
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Quang Đức Tiến (Chính), Hoàng Kha, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://link.springer.com/article/10.1134/S0003683824010174