Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: ACADEMIC SELF-EFFICACY AND ACADEMIC SATISFACTION AMONG HUE UNIVERSITY STUDENTS
Tạp chí:
ISSN: 2588-1213
Tên tạp chí Tạp chí Khoa học Đại học Huế: Khoa học xã hội và Nhân văn (2588-1213)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Đại học Huế
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2024
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Tâm lý học nói chung (bao gồm cả nghiên cứu quan hệ nguời - máy),, Tâm lý học chuyên ngành
Tác giả: Hồ Thị Trúc Quỳnh (Chính), Phạm Thị Thúy Hằng, Nguyễn Thị Hà
File đính kèm:
  1. anh2.pdf
  2. (2)2.pdf
Thuộc đề tài: 1