Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Partitioning recombinant chitinase from Nicotiana benthamiana by an aqueous two-phase system based on polyethylene glycol and phosphate salts
Tạp chí:
ISSN: 1879-0003
Tên tạp chí International Journal of Biological Macromolecules (0141-8130, E-ISSN: 1879-0003)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Nguyễn Hoàng Tuệ (Chính), Nguyễn Hoàng Phúc, Phùng Thị Bích Hòa, Nguyễn Quang Đức Tiến, Nguyễn Hoàng Lộc (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2024.131924