Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Local feed resources in smallholder pig development in central Vietnam
Tạp chí:
ISSN:
Tên tạp chí In the 1995 Workshop Proceedings on Exploiring Approaches to Research in the Animal Sciences in Vietnam (ed. W.J. Pryor), Hue, Vietnam
Tạp chí Nước ngoài
Năm đăng: 1996
Tập:
Số:
Trang: 82-85
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Lê Đức Ngoan, Nguyên Kim Đường, Nguyễn Thị Lộc, Dư Thanh Hằng
Đề tài liên quan: 0