Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: A First Look at Genetic Diversity of Metapenaeus ensis Populations in Tam Giang – Cau Hai Lagoon, Vietnam
Tạp chí:
ISSN: 0792-156X
Tên tạp chí Israeli Journal of Aquaculture - Bamidgeh (0792-156X)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ISRAELI JOURNAL OF AQUACULTURE-BAMIDGEH
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học
Tác giả: Trần Văn Giang, Nguyễn Tý, Trần Vinh Phương, Nguyễn Xuân Huy (Chính)
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://ija.scholasticahq.com/article/117579-a-first-look-at-genetic-diversity-of-_metapenaeus-ensis_-populations-in-tam-giang-cau-hai-lagoon-vietnam