Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Incubation temperature affects growth and efficacy of white-rot fungi to improve the nutritive value of rice straw
Tạp chí:
ISSN: 1836-5787/1836-0939
Tên tạp chí Animal Production Science (1836-0939)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản CSIRO PUBLISHING , UNIPARK
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 64
Số: 6
Trang: AN23403
Lĩnh vực: CHĂN NUÔI
Tác giả: Trần Thanh Hải (Chính), Peer, A. van, Cone, J. W., Schonewille, J. T., Baars, J. J. P., Lê Đình Phùng, Hendriks, W. H.
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.publish.csiro.au/AN/AN23403