Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Vietnamese farmers’ perception of climate change effects on water resources and determinants of climate change
Tạp chí:
ISSN: 2150-3435
Tên tạp chí Hydrological Sciences Journal (0262-6667, E-ISSN: 2150-3435)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 69
Số: 4
Trang: 474-487
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Gia Hùng (Chính), Trần Thanh Đức
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02626667.2024.2323624