Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Expression of global consensus non-structural protein 1 (NS1) of dengue virus serotypes 1 and 2 in Nicotiana benthamiana
Tạp chí:
ISSN: 2815-5955
Tên tạp chí Tạp chí Công nghệ Sinh học (1859-2201)
Tạp chí Trong nước
Cơ quan xuất bản Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2023
Tập: 21
Số: 3
Trang: 513-529
Lĩnh vực: Công nghệ sinh học, Miễn dịch học
Tác giả: Nguyễn Ngọc Lương (Chính), Cù Lê Nguyên (Chính), Tưởng Quốc Triệu, Nguyễn Hoàng Lộc
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://vjs.ac.vn/index.php/vjbt/article/view/19173