Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Silicon-photonic four-mode triple-band multiplexing device for hybrid wavelength/mode division multiplexing networks
Tạp chí:
ISSN: 1074-5351
Tên tạp chí International Journal of Communication Systems (1074-5351, E-ISSN: 1099-1131)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản WILEY
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: KỸ THUẬT ĐIỆN, KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ, KỸ THUẬT THÔNG TIN
Tác giả: Hồ Đức Tâm Linh (Chính)
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1002/dac.5827