Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Tình hình nhiễm giun tròn đường tiêu hóa trên chó nuôi tại tỉnh Quảng Ngãi
Tạp chí:
ISSN: AVS-03-PP
Tên tạp chí
Tạp chí Trong nước
Năm đăng: 2023
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: THÚ Y
Tác giả: Nguyễn Thị Hoa (Chính), Hồ Thị Dung (Chính), Nguyễn Đinh Thùy Khương, Nguyễn Xuân Hòa, Lê Minh Đức, Lê Trần Hoàn, Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Trần Thị Na
File đính kèm:
  1. Minh chung-Kỷ yếu hội nghị AVS 2023.pdf
Thuộc đề tài: 0