Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessing hypoxic respiratory failure in mechanically ventilated neonates: A comparative study of oxygen saturation index and oxygenation index
Tạp chí:
ISSN: 1932-6203
Tên tạp chí PLoS ONE (1932-6203)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản PUBLIC LIBRARY SCIENCE
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 19
Số: 5
Trang: e0304278
Lĩnh vực: Nhi khoa
Tác giả: Bùi Bỉnh Bảo Sơn (Chính), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chính), Nguyễn Thị Đào, Hoàng Mai Linh, Đỗ Hồ Tĩnh Tâm
File đính kèm:
  1. 2024-05-30_-_journal_pone_0304278_-_OSI_vs_OI_in_mechanically_ventilated_neonates.pdf
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0304278