Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Sports recommender systems: overview and research directions
Tạp chí:
ISSN: 1573-7675
Tên tạp chí Journal of Intelligent Information Systems (0925-9902, E-ISSN: 1573-7675)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản SPRINGER
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập:
Số:
Trang:
Lĩnh vực: Khoa học máy tính
Tác giả: Alexander Felfernig (Chính), Manfred Wundara (Chính), Trần Thị Ngọc Trang, Lê Viết Mẫn, Sebastian Lubos, Seda Polat-Erdeniz
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1007/s10844-024-00857-w