Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: EVALUATION AND PREDICTION OF LAND USE, AND LAND COVER CHANGES USING REMOTE SENSING AND CA-ANN MODEL IN HUONG HOA DISTRICT, QUANG TRI PROVINCE
Tạp chí:
ISSN: 2615-9708
Tên tạp chí Journal of Agricultural Science and Technology A and B & Hue University Journal of Science (2161-6256 (A); 2161-6264 (B))
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản David Publishing Company
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí Khác
Năm đăng: 2023
Tập: 132
Số: 3C
Trang: 37-49
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP KHÁC
Tác giả: Nguyễn Thùy Phương (Chính), Nguyễn Phúc Khoa, Lê Thái Hùng, Phạm Gia Tùng, Lê Đình Huy, Nguyễn Trung Hải, Trịnh Ngân Hà, Nguyễn Hữu Ngữ, Trần Thanh Đức
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://jos.hueuni.edu.vn/index.php/hujos-ard/article/view/7219