Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Assessing the quality and grain yield of winter wheat in the organic farming management under wheat-legume intercropping practice
Tạp chí:
ISSN: 2405-8440
Tên tạp chí Heliyon (2405-8440)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản ELSEVIER SCI LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 10
Số: 10
Trang: e31234
Lĩnh vực: KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP
Tác giả: Hoàng Trọng Nghĩa (Chính), Petr Konvalina, Marek Kopecky, Mohammad Gorbani, Nguyễn Thị Giang, Jaroslav Bernas, Yves Theoneste Munrindangabo, Ivana Capouchova, Sangin Shim, Petra Hlasna Cepkova
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: 10.1016/j.heliyon.2024.e31234