Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: An insight into the antioxidant activities and the exploration of record high quantities of quercetin and luteolin in the plant parts of Myxopyrum smilacifolium (wall.) Blume
Tạp chí:
ISSN: 14786419, 14786427
Tên tạp chí Natural Product Research (1478-6419, E-ISSN: 1478-6427)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản TAYLOR & FRANCIS LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 2024
Số: 6
Trang: 1-8
Lĩnh vực: HOÁ HỌC
Tác giả: Lê Trung Hiếu (Chính), Nguyễn Thị Hồng Chương, Lê Lâm Sơn, Trần Thị Văn Thi, Nguyễn Thị Thanh Huyền, Nguyễn Việt Thắng, Nguyễn Quang Mẫn, Nguyễn Hoàng Lương Ngọc, Hồ Xuân Anh Vũ, Nguyễn Chinh Chiến (Chính)
File đính kèm:
  1. 2024__An_insight_into_the_antioxidant_activities_and_the_exploration_of_record_high_quantities_of_quercetin_and_luteolin_in_the_plant_parts_of_Myxopyrum_smi1.pdf
Thuộc đề tài: 1
Liên kết: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/14786419.2024.2359538