Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Chính sách của Chính quyền Việt Nam Cộng hòa đối với giáo dục đại học (1955 - 1975)
Tạp chí:
ISSN: 2354-0850
Tên tạp chí Tạp chí Bài báo trên các tạp chí khoa học của các Đại học trong nước (1)
Tạp chí Trong nước
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí HĐCDGS
Năm đăng: 2024
Tập: 23
Số: 3B
Trang: 129-140
Lĩnh vực: Lịch sử Việt Nam
Tác giả: Phạm Ngọc Bảo Liêm
File đính kèm:
  1. 0_0_Muc_luc_-_Su,_Vol_4.pdf
Thuộc đề tài: 0