Thông tin bài báo khoa học

Thông tin bài báo khoa học

Tên bài báo: Janus TiSiZ3H (Z = N, P, As) monolayers with large out-of-plane piezoelectricity and high electron mobility: first-principles study
Tạp chí:
ISSN: 022-2727
Tên tạp chí Journal of Physics D: Applied Physics (0022-3727, E-ISSN: 1361-6463)
Tạp chí Nước ngoài
Cơ quan xuất bản IOP PUBLISHING LTD
Loại tạp chí Tạp chí
Cấp tạp chí SCIE
Năm đăng: 2024
Tập: 57
Số: 34
Trang: 345304
Lĩnh vực: KHOA HỌC TỰ NHIÊN
Tác giả: Nguyễn Phạm Quỳnh Anh
Thuộc đề tài: 0
Liên kết: https://doi.org/10.1088/1361-6463/ad5022